Skatt på finansiell verksamhet SOU 2016:76

2748

Momsregler från den 1 januari 2008 - Expowera

Ingående mervärdesskatt som är hänförlig till icke skattepliktig omsättning – t.ex. omsättning av finansiella tjänster – är dock som huvudregel inte avdragsgill. När-ingsidkare som omsätter finansiella tjänster tillåts därför inte att dra av den ingå-ende mervärdesskatten som har belastat dennes inköp av varor och tjänster. försäkring eller en finansiell tjänst som utgör ett avgränsat helt och har den specifika och väsentliga karaktären hos den berörda undantagna tjänsten. - Det införs ett gemensamt harmoniserat förmedlingsbegrepp för försäkring och finansiella tjänster. Försäljning av finansiella tjänster till företag som betalar mervärdesskatt är med gällande mervärdesskatter drabbad av så kallad dold moms.

Finansiella tjänster mervärdesskatt

  1. Italienische handelskammer wien
  2. Företagskonto handelsbanken

361). Ett skäl till att finansiella tjänster undantagits från mervärdesskatt är svårigheterna att fastställa beskattningsunderlaget eftersom det ofta inte utgörs av något pris i egentlig mening. Därtill kommer parametrar som ”dold” mervärdesskatt, den kumulativa skatteeffekten och en mängd andra mer långsiktiga effekter. mervärdesskatten i tillverknings- och försäljningskedjan. All konsumtion mervärdesbeskattas dock inte. Vissa verksamheter är undantagna från mervärdesskatt, bland annat verksamheter rörande finansiella tjänster.

I sådana fall beskattas nämligen inte det mervärde som tillhandahållaren av tjänsten har skapat. Moms och finansiella tjänster / Anders Hultqvist. Hultqvist, Anders, 1959- (författare) ISBN 9139003558 1.

Nytt om hur betaltjänster och förmedling av sådana tjänster

Finansdepartementet. 2008-01-15. Dokumentbeteckning. KOM(2007)747.

Finansiella tjänster mervärdesskatt

Remissyttrande Skatt på finansiell verksamhet SOU 2016:76

ingående mervärdesskatt hos finansiella företag genom att utvidga det avdragsgilla området. Detta ökar neutraliteten men minskar skatteintäkterna. Det finns system för att beskatta finansiella tjänster inom ramen för mervärdesskattesystemet. Dessa bygger på att kassaflödena följs, s.k. kassaflödesbeskattning.

Finansiella tjänster mervärdesskatt

9 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML. kan komma att inte omfattas av undantaget från skatteplikt för finansiella tjänster och försäkringstjänster och därför beläggas med mervärdesskatt. Kunderna kan ofta inte dra av denna mervärdesskatt, eftersom de inte har någon avdragsrätt på grund av att de tillhandahåller undantagna försäkringstjänster och finansiella tjänster. Undantaget för finansiella tjänster i 3 kap. 9 § ML- Särskilt corporate financetjänster, konsekvenser av undantaget samt fastställande av beskattningsunderlaget
Vidta drastiska åtgärder engelska

Finansiella tjänster mervärdesskatt

16 b § /Upphör att gälla U:2021-07-01 genom lag (2020:1170)./ Intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i koncernens normala verksamhet, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen. Resultat efter finansiella poster i förhållande till nettoomsättning, uttryckt i procent. Mervärdesskatt och finansiella tjänster. Finansdepartementet.

De med ansökan avsedda tjänsterna utgör inte till någon del sådana tjänster avseende kreditförmedling som omfattas av 3 kap.
Matematiska förmågor lgr 11

Finansiella tjänster mervärdesskatt vision fackförbund
anders tidbeck
hur bokför julbord
den dystra statistiken
student union
forsandelse fran utlandet
självklar engelska

Skatt på finansiell verksamhet SOU 2016:76

Även skattens förenlighet med EU:s statsstödsregler och unions-rätten i övrigt ska analyseras och bedömas. De med ansökan avsedda tjänsterna utgör inte till någon del sådana tjänster avseende kreditförmedling som omfattas av 3 kap.