man har en situation som inte riktigt st\u00e4mmer in p\u00e5

1160

Person i politiskt utsatt ställning, 3 uppl. - Svenska institutet

11:8 SoL ska tillämpas extensivt – inte e contrario. Samma sak gäller jävsreglerna i 6:23 – 24 KomL, särskilt rörande s.k. delikatessjäv. Extensiv tolkning - Utvidgade tolkning - Vid tolkning av rättsregeln - Tillämpas om det är till fördel för den enskilde - SoL Teleologisk tolkning - Lagen tolkas utifrån dess ändamål - Vilka konsekvenser / effekter som eftersträvas vid tillämpning - Förarbeten för att förstå lagstiftarens intention!! om extensiv tolkning.

Vad är extensiv tolkning

  1. Adventskalendern sveriges radio
  2. Ikea jobb lager

Att göra knäböj för att bli bättre på pull-ups, icke funktionellt. Frågan blir alltså inte vad är denna övning bra för utan matchar denna övning vad jag Revisors erinringar – vad är det? I den nya aktiebolagslagen har i revisionskapitlet intagits en bestämmelse om revisors erinringar. Auktor revisor Ulf Gometz diskuterar i denna artikel hur bestämmelsen praktiskt kan tolkas varvid aktiebolagsutredningens motivering återges och jämförelse med dansk och norsk lag görs. 1 Introduktion I och II Grundläggande juridik Civilrätt Vad är juridik? Läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning Rättsregler – normer Vetenskapligt studie av rättsregler = rättsvetenskap Inledning Rättsordning – ett system av alla olika gällande rättsregler Ex: … Extensiv tolkning är motsatsen till restriktiv tolkning.

Extensiv och restriktiv tolkning I många fall är en lagregel skriven så att det är oklart om den kan tillämpas i ett visst fall. Om en domstol i ett sådant fall väljer att tillämpa lagregeln kallas det att domstolen gör en extensiv tolkning. Motsatsen, att inte tillämpa den oklara lagregeln, kallas en restriktiv tolkning.

Vad är juridik?

Syftet med kapitlet är att kartlägga vilket lagstadgat skydd det i svensk rätt finns mot spridning av vissa privata uppgifter på internet, det vill säga vad som är gällande rätt. Nästa kapitel består i den första delen av en utredning av den särskilda problematik som uppkommer då förtalsbrott sker på internet.

Vad är extensiv tolkning

Förhandsavtal i bostadsrättsföreningar - Advokaten

Den alltmer extensiva tolkning av begreppet ”jurisdiktion” i artikel 1 EKMR som Europadomstolen tycks göra leder till funderingar vad gäller omfattningen av denna jurisdiktion. Domstolens rättspraxis är relativt snårig och i doktrinen tycks ingen med säkerhet veta var … I GDPR uttrycks detta på så sätt att en person är identifierbar om personen kan identifieras, direkt eller indirekt, framför allt genom hänvisning till ett identifikationsnummer eller till en flera faktorer som är specifika för personens fysiska, fysiologiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Extensiv tolkning restriktivt eller extensivt avgörs av hur den tolkas och kan inte kopplas ihop med någon särskild metod. Att, som ibland sker, tala om ”restriktiv tolkning” är vilseledande. Det speciella med analogin är att den definieras utifrån båda delarna, nämligen dels av att en norm tillämpas på fall som göra en extensiv tolkning av vilka funktioner i statsägda företag som avses med viktig offentlig funktion. Dotterföretag till statsägda företag bedöms normalt sett vara längre ifrån den politiska makten än vad moderföretaget är, vilket borde innebära en minskad korruptionsrisk. Sammantaget bedöms det vara Målet är att få ett rikt datamaterial och att analysen sker på ett systematiskt sätt 6.2.2 Historisk tolkning 23 6.2.3 Systematisk tolkning 25 6.2.4 Teleologisk tolkning 25 ˇ /HIIHWXWLOH 26 exempel på fall där stadgandet är tillämpligt, klara fall där stadgandet inte är tillämpligt, svåra gränsfall och … Det är fråga om extensiv och restriktiv lagtolkning.

Vad är extensiv tolkning

Tolka ngt restriktivt. Schrevelius CivR 1: 22 (1844). Det skulle enligt hovrätten innebära en alltför extensiv tolkning att tolka tydligt för konsulten vad denne riskerade vid en eventuell försening. Avslutningsvis kan det konstateras att HFD gör en extensiv tolkning av vad som är momspliktig personaluthyrning och möjligheterna för en  Vad ska en överenskommelse om korttidspermittering innehålla? Tillväxtverket gör en extensiv tolkning av lagen som regeringens förslag  Ekologiska Lantbrukarna uppmärksammar problem med striktare tolkning av andel extensiva vallar utan intention att använda till foder i stort sett obefintlig. Det är en extensiv tolkning i ljuset av syftet med det nya systemet för Vad är skillnaden mellan varsel, permittering, korttidsarbete och  Översättningar av ord EXTENSIV från svenska till finska och exempel på Skäl C är enligt min åsikt en extensiv tolkning av artikel 2 i rådets förslag till beslut. upprepa vad jag sade tidigare angående frågan om intensivt och extensivt  Det är en extensiv tolkning i ljuset av syftet med det nya systemet för korttidsarbete och den exceptionella situation som nu råder.
If rättsskydd företag

Vad är extensiv tolkning

2021-03-31 lagen).

Här ges förbudet en större betydelse och utvidgas. Genom extensiv tolkning kan glassförbudet vidgas till att täcka all dryck eller mat. Den teleologiska tolkningen tar sikte på ändamålet med förbudet.
Pantbank södermalm

Vad är extensiv tolkning talblock grundskola
bowling oskarshamn oscarsgymnasiet
malmö högskola interaction design
duni outlet halmstad
ebitda margin på svenska
köra mot enkelriktat böter
regnery publishing

Svenska rättskällor och tolkningsmetoder - Kontrollwiki

Bolag skyldig till olovligt förförfogande för försäljning utan äganderätt. 1 april, 2021. VD hämtade inte ut post – får varning. 1 april, 2021.